Szkolenie

WYMOGI PRAWNE ORAZ ASPEKTY TECHNICZNE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

Warsztaty projektowania i wydruku etykiet
(zgodnie z rozporządzeniem UE 1169/2011)

Cele szkolenia

Cel biznesowy: celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych pozwalających na samodzielne tworzenie etykiet spożywczych z wykorzystaniem programów etykietujących oraz spełniających wymagania w obszarach:

 • Prawnym – zgodność z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011)
 • Technicznym – obsługa programów do projektowania i wydruku etykiet, obliczanie wartości odżywczych
 • Marketingowym – etykieta przyjazna dla Klientów: czytelna, informacyjna, estetyczna

Cel edukacyjny: poznanie zasad dotyczących znakowania produktów spożywczych.

Grupa docelowa:

Pracownicy firm produkujących żywność, w szczególności osoby odpowiedzialne lub zaangażowane w proces tworzenia i wydruku etykiet w obszarach:
 • Merytorycznej weryfikacji informacji na etykietach produktów spożywczych
 • Interpretowania wymogów prawnych dotyczących znakowania żywności
 • Projektowania etykiet docelowych zgodnie z wymogami ustawy
 • Doboru najbardziej efektywnych metod, narzędzi, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie wydruku etykiet
 • Obliczania wartości odżywczych dla produktów żywnościowych

Część teoretyczna szkolenia:

1
Aspekty prawne
Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z wymaganiami prawnymi i zasadami w zakresie wymogów poprawnego znakowania (właściwego opisu), który powinien znaleźć się na etykietach produktów spożywczych.
Rozporządzenie 1169/2011 dotyczące etykietowania obowiązuje od 13 grudnia 2014 r., zaś obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą od 13 grudnia 2016 r. Podsumujemy zmiany dotyczące etykietowania i znakowania produktów spożywczych w ciągu kilku ostatnich lat oraz wspomożemy uczestników w realizacji całości wymogów. Powiemy także, jak przygotować się na nadchodzące zmiany prawne w związku ze znakowaniem wartością odżywczą z przodu opakowania oraz wprowadzaniem systemu Nutri Score.Powyższe zagadnienia dotyczą w szczególności zakładów produkujących żywność, które nadal mają trudności w tych obszarach oraz osób, które chcą rozwijać swoje firmy poprzez rozszerzanie oferty i wprowadzanie do handlu produktów opakowanych.
 • Elementy obowiązkowe na każdej etykiecie
 • Sposób prezentacji informacji na etykiecie (czcionka, główne pole widzenia)
 • Informacje o alergenach – rozszerzony zakres informowania o substancjach powodujących alergię lub nietolerancje pokarmowe
 • Informacje o wartości odżywczej
 • Prezentacja informacji na produktach nieopakowanych (np. pieczywo, wyroby cukiernicze) lub pakowanych sprzedaży na życzenie klientów (pizza, dania gotowe, catering na wynos)
 • Znakowanie opakowań i pojemników, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2
2
Przykłady etykiet
 • „Złe praktyki”, czyli najczęściej popełniane błędy przy znakowaniu żywności
 • Właściwie wykonane etykiety
3
Pozostałe akty prawne
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych grup środków spożywczych
 • rozporządzenie (WE) nr 178 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
4
Prawne aspekty ważenia
 • Zasady legalizacji
 • Zakres wagi a dokładność ważenia

Część praktyczna szkolenia

1
Warsztaty

Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy zapoznają się z informatycznymi i technicznymi aspektami, które mają decydujący wpływ na efektywność procesu tworzenia i wydruku etykiety spożywczej:

 • Urządzenia wykorzystywane w procesie wydruku etykiety (drukarki etykietujące, wagi)
 • Materiały eksploatacyjne (etykiety samoprzylepne termiczne i termotransferowe)
 • Narzędzia informatyczne (programy informatyczne)


Uwaga: tematyka drugiej części szkolenia jest dostosowywana do profilu Uczestnika, a w szczególności do poziomu wiedzy technicznej oraz specyfiki prowadzonej działalności oraz oczekiwań w zakresie optymalizacji procesu wydruku.

2
Etykiety

Etykiety dla produktów spożywczych przede wszystkim pełnią funkcję informacyjną. Przekaz informacji musi być czytelny i jednoznaczny.

 • Etykieta jako element komunikacji marketingowej
 • Znaczenie etykiet w optymalizacji procesów zarządzania oraz uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
 • Rodzaje etykiet
3
Programy do obliczania wartości odżywczej
 • obliczanie wartości odżywczych z wykorzystaniem Kalkulatora

– od receptury do tabeli energetycznej,

– praca z ubytkami technologicznymi – masa wyrobu gotowego,

– pułapki recepturowania (zmienne jednostki miary, półprodukty),

– generowanie składników surowcowych z wyróżnieniem alergenów,

– ewidencja receptur

 • generowanie składów surowcowych
  – zachowanie kolejności malejącej,

– składy złożone (półprodukty, składniki złożone),

– wyróżnianie alergenów,

– udziały procentowe poszczególnych składników,

– pozostałe istotne elementy pracy z Kalkulatorem wartości odżywczych

 • zasady przygotowania karty produktu
 • dodatkowe korzyści z zastosowania Kalkulatora wartości odżywczych
  – obliczanie kosztów produkcji,

– rozliczanie produkcji,

– kontrola naważania; wagi recepturujące

4
Drukarki etykietujące

Podczas warsztatów Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania drukarek etykietujących oraz zasady doboru urządzeń do oczekiwanych rezultatów:

 • Zastosowanie drukarek etykietujących
 • Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy ich wyborze
 • Typy drukarek: termiczne i termotransferowe
 • Elementy wyposażenia dodatkowego: odklejak, obcinak, nawijak
 • Pozostałe cechy drukarek oraz najważniejsze parametry wydruku (DPI, prędkość wydruku)
 • Wycena kosztów wydruku
 • Współpraca drukarek z komputerem
5
Tworzenie i wydruk etykiet
 • Koncepcje programów do etykietowania
 • Podstawowe programy do ręcznego tworzenia etykiet (np. Zebra Designer)
 • Programy w wersji PRO umożliwiające integrację z zewnętrznymi bazami danych
 • Systemy kompleksowe (szablony + baza danych) np. X-printi
 • Korzyści wynikające z zastosowań systemów etykietowania opartych o bazy danych: zmiana organizacji pracy; podział obowiązków pracowników
6
Kody kreskowe
 • Najczęstsze typy kodów: kod EAN13, kody wagowe, kody logistyczne GS1 dla sieci handlowych etc.
 • Jak uzyskać kody dla swojego przedsiębiorstwa?
 • Czytniki kodów kreskowych

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu
swobodnie porusza się w następujących obszarach:
 • Merytoryczna weryfikacja informacji na etykietach produktów spożywczych
 • Projektowanie etykiet docelowych zgodnie z wymogami ustaw
 • Dobór najbardziej efektywnych metod, narzędzi, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie wydruku etykiet
 • Obliczanie wartości odżywczych dla produktów żywnościowych
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:
 • Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji. Jeśli nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu w terminie szkolenia, wiedza zostanie mu przekazana w terminie przez niego ustalonym.
 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez analizę ich zaangażowania w praktycznej fazie szkolenia.
 • Na koniec szkolenia zostanie wykonany test ewaluacyjny.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu potwierdzający nabyte umiejętności.

Informacje dodatkowe

Dwudniowe szkolenie przebiegać będzie w wersji hybrydowej – pierwszego dnia wersja online, natomiast kolejny dzień szkoleniowy planujemy przeznaczyć na spotkanie “na żywo” w naszym biurze na Wolskiej w Lublinie. Istnieje także możliwość spotkania w siedzibie Klienta po wcześniejszym ustaleniu zasad spotkania.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • sprzęt szkoleniowy wykorzystywany podczas warsztatów: laptopy, drukarki, wagi, komputery.
 • skrypt szkoleniowy, sprzęt i materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych.

Cena obejmuje także bazowe narzędzia informatyczne do wyliczania wartości odżywczych.

Zapewniamy również weryfikację własnych etykiet (max 5 pozycji) podczas warsztatów praktycznych.

Organizacja szkolenia

 1. SPRZĘT SZKOLENIOWY
  • Zapewniamy sprzęt szkoleniowy wykorzystywany podczas warsztatów; laptopy, drukarki
  • Każdy z uczestników może używać także swojego laptopa. Dokonamy na nim instalacji oprogramowania wykorzystywanego podczas Warsztatów. Warunkiem instalacji na laptopie zewnętrznym jest:
   • System operacyjny Windows (7, 8, 10)
   • 2 GB RAM
   • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 2. 18 GODZIN SZKOLENIOWYCH
 1. OCENA UCZESTNIKÓW
  • Ocena uczestników prowadzona jest poprze ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia
  • Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Xmart Group
 1. CENA SZKOLENIA 3000 PLN + VAT
 1. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
  • Udział w warsztatach (grupa max 10 osób)
  • Materiały szkoleniowe
  • Wykorzystane podczas ćwiczeń materiały eksploatacyjne
  • Obiad oraz  serwis kawowy podczas szkolenia
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia